BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

1. INFORMACJE O JEDNOSTCE
Nazwa podmiotu
Żłobek Miejski Nr 2
Tel/fax
085-66-13-815
Adres
Rumiankowa 12, 15-665 Białystok
E-mail
zlobek2@interia.pl
Dyrektor
mgr Anna Czykwin-Perkowska
Strona internetowa
https://zlobek2.bialystok.pl

Żłobek Miejski Nr 2 jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową. Żłobek nie posiada osobowości prawnej. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Białystok. Żłobek prowadzi działalność statutową. Obszarem działania Żłobka jest miasto Białystok.

Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Żłobek Miejski Nr 2 działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  6. uchwały Nr LVIII/764/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto, w jednostki budżetowe, zmienionej uchwałą Nr LX/796/10 z dnia 25 października 2010 r.;
  7. statutu Żłobka Miejskiego Nr 2;
  8. innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.
3. FINANSE I MIENIE
4. WARUNKI PRZYJĘCIA
5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PRZETARGI
6. PRACA
7. NADZÓR I KONTROLA