Zasady rekrutacji

 
OGŁOSZENIE NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
 

ADRES WITRYNY NABORU DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁYMSTOKU:

W Mieście Białystok funkcjonuje elektroniczny system naboru do żłobków miejskich. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka powinni zalogować się na stronie https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek W systemie krok po kroku podane są wskazówki dotyczące wypełnienia karty rekrutacyjnej. Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek, do których chcą zapisać swoją pociechę. Wypełniony i podpisany wniosek składa się w żłobku pierwszego wyboru, który potwierdza w systemie jego przyjęcie. Tylko potwierdzone przez żłobek podanie powoduje, że dziecko zostaje zapisane na listę oczekujących na miejsce. W przypadku braku możliwości wypełnienia karty rekrutacyjnej w domu zapraszamy do żłobka. Służymy pomocą i radą w sprawach formalnych związanych z rekrutacją.

 
Jednocześnie informujemy, że rodzice co pół roku powinni w systemie rekrutacji elektronicznej przedłużać ważność wniosku. Nie dotrzymanie terminu powoduje usunięcie danych dziecka z systemu.
 

Żłobek jest przygotowany do przyjęcia dzieci z ograniczeniami dietetycznymi (dieta bezmleczna, hypoalergiczna). Wszystkie osoby odpowiedzialne za żywienie w żłobku ukończyły kurs z zakresu zdrowego żywienia dzieci, realizowany w ramach projektu: “Dieta pełna życia”.

Warunki przyjęcia:

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się. Rodzice powinni mieszkać na terenie miasta Białegostoku i w rocznym rozliczeniu PIT nie wskazywać innego miejsca przekazania podatku niż miasto Białystok.

Po przyjęciu dziecka rodzice wypełniają kwestionariusz, który zawiera : dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia, szczegółowe informacje dotyczące opieki, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w Żłobku.

Koszt pobytu dziecka w Żłobku:

  • Opłata za pobyt dziecka : 200,00 zł miesięcznie (do 10 godzin pobytu). Ustalono dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku powyżej dziesięciu godzin dziennie w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki (Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r.)
  • Opłata za żywienie : 6,00 zł stawka dzienna (pobierana za faktyczną liczbę dni roboczych w miesiącu).

Zwrot kosztów za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka wnoszone są przez rodziców dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka : 65 1240 1154 1111 0010 4292 7238. Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek.