Zasady rekrutacji

 
OGŁOSZENIE NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
 

ADRES WITRYNY NABORU DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁYMSTOKU:

W Mieście Białystok funkcjonuje elektroniczny system naboru do żłobków miejskich. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka powinni zalogować się na stronie https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek W systemie krok po kroku podane są wskazówki dotyczące wypełnienia karty rekrutacyjnej. Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek, do których chcą zapisać swoją pociechę. Wypełniony i podpisany wniosek składa się w żłobku pierwszego wyboru, który potwierdza w systemie jego przyjęcie. Tylko potwierdzone przez żłobek podanie powoduje, że dziecko zostaje zapisane na listę oczekujących na miejsce. W przypadku braku możliwości wypełnienia karty rekrutacyjnej w domu zapraszamy do żłobka. Służymy pomocą i radą w sprawach formalnych związanych z rekrutacją.

Harmonogram Rekrutacji 2023/2024

TERMINARZ REKRUTACJI :

I Etap rekrutacji - termin 08-19.05.2023 r. żłobki miejskie rekrutują dzieci z I prefernecji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej.W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówki przesyłają na adresy e-mail rodziców dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

II Etap rekrutacji - termin 22-26.05.2022 r. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III Etap rekrytacji - ogłoszenie list dzieci przyjętych - 29.05.2023 r. godz. 12.00.

 
Jednocześnie informujemy, że rodzice co pół roku powinni w systemie rekrutacji elektronicznej przedłużać ważność wniosku. Nie dotrzymanie terminu powoduje usunięcie danych dziecka z systemu.
 

Żłobek jest przygotowany do przyjęcia dzieci z ograniczeniami dietetycznymi (dieta bezmleczna, hypoalergiczna). Wszystkie osoby odpowiedzialne za żywienie w żłobku ukończyły kurs z zakresu zdrowego żywienia dzieci, realizowany w ramach projektu: “Dieta pełna życia”.

Warunki przyjęcia:

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się.Rodzice powinni mieszkać na terenie miasta Białegostoku i w rocznym rozliczeniu PIT nie wskazywać innego miejsca przekazania podatku niż miasto Białystok.

Do Żłobka przyjmowane są tylko dzieci, które otrzymały wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Po przyjęciu dziecka rodzice wypełniają kwestionariusz, który zawiera : dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia, szczegółowe informacje dotyczące opieki, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w Żłobku.

Koszt pobytu dziecka w Żłobku:

  • Opłata za pobyt dziecka : 400,00 miesięcznie (do 10 godzin pobytu). Ustalono dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku powyżej dziesięciu godzin dziennie w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki (Uchwała nr XLVIII/693/22 Rady Miasta z dnia 17.01.2022)
  • Opłata za żywienie : 7,00 zł stawka dzienna (pobierana za faktyczną liczbę dni roboczych w miesiącu).

Zwrot kosztów za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka wnoszone są przez rodziców dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka : 65 1240 1154 1111 0010 4292 7238. Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek.