Metody Pracy

 
Metody pracy
 
Nasza placówka zapewnia dzieciom optymalne i bezpieczne warunki rozwoju, które dzięki serdecznej atmosferze zbliżone są do tych panujących w domu. W pracy z najmłodszymi wykorzystujemy sprawdzone i uznane metody, ale także korzystamy z innowacyjnych rozwiązań kształtujących wyobraźnię twórczą, spostrzegawczość, wrażliwość oraz ciekawość świata i ludzi. Stwarzamy warunki do poszerzania zainteresowań , zaspokajania potrzeb, ale również do samodzielności. Podczas pobytu w żłobku dzieci nabywają ważnych kompetencji społecznych, uczą się zasad współżycia w grupie rówieśniczej, używania zwrotów grzecznościowych i prawidłowych nawyków higienicznych. Nasi podopieczni prócz zapewnionej im codziennej opieki , pielęgnacji i wypoczynku, bawią się i uczą nowych rzeczy. Uczestniczą w zajęciach dostosowanych do wieku i etapu rozwojowego. Są to zabawy dydaktyczne, orientacyjno- porządkowe, manipulacyjno- konstrukcyjne, umuzykalniające, taneczne (ZUMBA), ruchowe, a przy sprzyjających warunkach spacery i rozrywki na żłobkowym placu zabaw. Posiadamy również doskonale wyposażoną Salę Doświadczania Świata , na której dzieci uczą się odbierać nowe, nieznane dotąd bodźce. Dzięki temu zwiększa się ich aktywność i motywacja do poznawania, wzmaga się chęć do nawiązywania kontaktów, a także poczucie bezpieczeństwa, co ułatwia pokonywanie lęku, służy wyciszeniu i relaksacji.
 

Naszym podopiecznym proponujemy następujące zajęcia:

- MUZYCZNO-  RUCHOWE –doskonalenie poczucia rytmu , wyrabianie wrażliwości słuchowej, uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki, integracja z grupa rówieśniczą.

- TEATRZYKI I BAJECZKI-  ćwiczenie uwagi i koncentracji, rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia otaczającego świata, uwrażliwianie dzieci na losy postaci.

- PLASTYCZNE I KONSTRUKCYJNE-  kształtowanie umiejętności plastycznych, zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji, śmiałości i płynności ruchów ręki.

- GIMNASTYCZNO- RUCHOWE-rozwijanie sprawności ruchowej, wyrównywanie braków w rozwoju ruchowym u dzieci, ćwiczenie mięśni kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa, brzucha, itd.

- ZAJĘCIA TANECZNE (ZUMBA)-  kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, oraz umiejętności współpracy dzieci w grupie.

- SENSORYKA DLA SMYKA- stymulowanie dzieci do poznawania i odkrywania świata, wzmacnianie prawidłowego napięcia mięśniowego, usprawnianie harmonijnej pracy układu nerwowego, rozwijanie umiejętności prawidłowego odbioru bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, smak, węch, dotyk) oraz płynących z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).

-ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE - rozwijanie przez ćwiczenia i zabawę takich cech jak: poczucie własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości i umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami; realizacja naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, uzyskanie rozluźnienia, relaksu, poznanie własnego ciała i jego możliwości.

- ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM PEDAGOGIKI ZABAWY KLANZA-  dostarczenie dzieciom pozytywnych przeżyć, nowych doświadczeń poszerzających horyzonty myślenia, unikanie rywalizacji, nauka współpracy i współdziałania z innymi, wyzwolenie aktywności twórczej, komunikatywności, rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej.

 

 

Tygodniowy plan pracy dostosowany jest indywidualnie do poszczególnych grup wiekowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 

PONIEDZIAŁEK- zajęcia sensoryczne w Sali Doświadczania Świata

WTOREK- spotkanie z bajeczką, wierszykiem, teatrzykiem

ŚRODA- zajęcia plastyczne i konstrukcyjne

CZWARTEK- zajęcia gimnastyczno- ruchowe, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

PIĄTEK- zajęcia muzyczno- ruchowe, zajęcia taneczne (ZUMBA)

 

Zróżnicowane zajęcia w naszej placówce zachęcają dzieci to aktywnego uczestniczenia w nich.