Projekty i osiągnięcia

projekt „ Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina”

 

W latach 2006 – 2011 Żłobek Miejski Nr 2 uczestniczył w projekcie „ Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina” realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Głównym celem projektu było wypracowanie strategii umożliwiającej godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz interesów pracodawców z interesami pracobiorców. Z tego względu priorytetowymi zadaniami między innymi było: promowanie elastycznego podejścia do czasu pracy, uruchomienie nowatorskich szkoleń umożliwiających kontakt z zawodem podczas urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz zachęcanie mężczyzn do większego zaangażowania w życie rodzinne, chęć pomocy rodzicom w pogodzeniu obowiązków domowych z zawodowymi.

Cele realizatorów projektu:

  • dostosowanie czasu i formy pracy przedszkoli, żłobków do potrzeb rodziców
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych rodziców przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
  • promowanie większego zaangażowania mężczyzn w Zycie rodzinne
  • wywołanie ogólnopolskiej dyskusji na temat problematyki godzenia życia rodzinnego z zawodowym

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu, placówka nasza miała możliwość:

  • zapewnienia opieki nad dziećmi od 6.00 do 21.00 od poniedziałku do piątku oraz dla rodziców pracujących bądź uczących się w sobotę od 6.00 do 18.00, co pozwalało godzić rodzicom życie rodzinne z zawodowym
  • doposażenia sal w sprzęt audiowizualny oraz w zabawki i pomoce dydaktyczne
  • zapewnienie pracy dzieci ze specjalistami: logopeda, technik rehabilitacji w specjalnie przygotowanych do tych celów salach
  • współpracę z rodzicami w ramach „ Akademii Rodzica”, spotkania z różnymi specjalistami

Naszym osiągnięciem jest to, że żłobek otrzymał wyróżnienie w konkursie: "Placówka Opieki nad Dzieckiem Przyjazna Rodzinie".