Opłaty za żłobek

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku rodzic/ opiekun prawny dziecka dokonuje za bieżący miesiąc na konto bankowe:

65 1240 1154 1111 0010 4292 7238

Wpłaty za złobek należy wnieść do 16-tego dnia każdego miesiąca, po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe za zwłokę.
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka do godziny 11.00 w dniu poprzedzającym taką nieobecność, rodzicowi/ opiekunowi prawnemu należny jest zwrot opłaty stałej i za żywienie za każdy dzień nieobecności.

Opłata stała wynosi 200,00 złotych
Opłata za żywienie wynosi 6,00 złotych za każdy dzień żywienia