Kadra żłobka

  Dyrektor Żłobka


mgr Lucyna Irena Lorenc
– wykształcenie: Wyższe Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Kursy: „Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i dorosłych”, „Prowadzenie czynności kancelaryjnych w jednostkach administracji publicznej”, „Zarządzanie czasem, stresem i trudnym klientem”, Kurs języka migowego – Poziom KSS1, „Warsztaty Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, „Praktyczne Prawne Aspekty Ochrony Danych Osobowych”. Odznaczenie: Medal Komisji Edukacji Narodowej.


  Główny Księgowymgr Monika Beata Poduch –
wykształcenie: magister ekonomii, specjalność - rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Kursy: „Dla Kandydatów w na głównego księgowego" - certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Głównego Księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.


  Referent administracyjno – gospodarczy


mgr Monika Niewińska
– wykształcenie: Technikum Gastronomiczne specjalność - Technolog Technologii Żywienia Zbiorowego, Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku, specjalność - Instruktor Higieny, studia licencjackie – Nauczycielskie Kolegium, Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku – pedagogika rewalidacyjna, studia magisterskie - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Kursy: „Zasady wdrażania systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego”, „Kurs dla pracowników prowadzących archiwa zakładowe”, „Prowadzenie czynności kancelaryjnych w jednostkach administracji publicznej”, „Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie BHP”, „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów”, „Prawidłowe żywienia dzieci i młodzieży, aktualne zalecenia dietetyczne”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i dorosłych”.


Pielęgniarka

 

Jadwiga Łapińska
– wykształcenie średnie medyczne w Liceum Medycznym w Giżycku, specjalność - pielęgniarstwo. Kursy: „Szczepienia ochronne”, „Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci”.

 Opiekunki:


Barbara Parfieniuk
 – starszy opiekun. Wykształcenie: studia licencjackie – specjalność pedagogika przedszkolna z edukacją początkową - Uniwersytet w Białymstoku.

 


Krystyna Ferenc
– opiekun. Wykształcenie: policealna Szkoła dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, specjalność - opiekunka dziecięca. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”.

 

Anna Góral
– opiekun. Wykształcenie: policealna Szkoła dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku specjalność - opiekunka dziecięca. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”.


Małgorzata Januszko – opiekun. Wykształcenie: średnie zawodowe Pomaturalne Studium Zawodowe, Wydział rehabilitacji, specjalność - technik rehabilitacji. Kursy: „Laseroterapia i magnetoterapia w rehabilitacji”, „Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci”, Kurs języka migowego – poziom KSS1, „Zarządzanie czasem, stresem i trudnym klientem”.

 
mgr Julita Kirysiuk – starszy opiekun. Wykształcenie: studia magisterskie - Uniwersytet w Białymstoku wydział pedagogiki i psychologii specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe w Uniwersytet w Białymstoku - edukacja elementarna. Kursy: „Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy”, warsztaty kulinarne : „Szybko, zdrowo, piknikowo – upowszechnianie zdrowego żywienia dzieci do lat trzech”.


 
mgr Barbara Leszczyńska
– starszy opiekun. Wykształcenie: studia licencjackie - Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku, specjalność - pedagogika resocjalizacyjna, studia magisterskie - Uniwersytet w Białymstoku, wydział pedagogiki i psychologii. Kursy: udzielanie pierwszej pomocy.

 


Justyna Łapińska
– opiekun. Wykształcenie: szkoła policealna dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, specjalność - opiekunka dziecięca. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”.

mgr Beata Parfieniuk - opiekun, Wykształcenie: studia licencjackie - Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek - pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki; studia magisterskie - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Kursy: Inspiracje freinetowskie w kształceniu zintegrowanym, udzielanie pierwszej pomocy. Konferencje: Rola zabaw i gier. Kształtowanie pojęć matematycznych w wychowaniu przedszkolnym.

Joanna Ratyńska
– opiekun. Wykształcenie: szkoła policealna dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, specjalność - opiekunka dziecięca. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”.


 

 
mgr Agnieszka Skarzyńska
– starszy opiekun. Wykształcenie: studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Uniwersytet w Białymstoku. Kursy: „Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci”, Kurs języka migowego – poziom KSS1, „Taneczne spotkania z KLANZĄ”, „Zarządzanie czasem, stresem i trudnym klientem”, warsztat „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci”, Kontrola zarządcza.


 

mgr Marlena Tomaszuk – opiekun. Wykształcenie: studia licencjackie - specjalność - pedagogika przedszkolna, Uniwersytet w Białymstoku, Studia magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna.


Marta Urban
– opiekun. Wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku na kierunku Pracownik socjalny. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”.


 

mgr Karolina Waleszczyk
– opiekun. Wykształcenie: Studia licencjackie - Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna. kierunek - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z edukacją zdrowotną, studia magisterskie - Uniwersytet w Białymstoku, kierunek - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”,


Katarzyna Zubrycka
– opiekun. Wykształcenie: szkoła policealna dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, specjalność - opiekunka dziecięca. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”.Personel obsługi:

Grażyna Ejsmont
Teresa Garbowska
Wioleta Hiero
Małgorzata Magnuszewska
Piotr Okołowicz


Dziećmi zajmuje się wykwalifikowany personel:

  • opiekunki dziecięce
  • pedagodzy
  • pielęgniarka

Pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Systematycznie biorą udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Personel żłobka dba o:

- zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

- zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

- stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólno rozwojowych;

- kształtowanie postaw społecznych przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników;

- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego wychowaniu;

- zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia zgodnego z zasadami żywienia małego dziecka, w tym diety eliminacyjnej ( z wykluczeniem diety bezglutenowej).