Ogłoszenia

Bezpośredni numer telefonu na grupę: 85 66 37 002 


POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
OBOWIĄZUJĄCA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 2 W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

Preambuła

 

Każde dziecko jest podmiotem niezbywalnych praw, w tym prawa do ochrony godności. Każde dziecko należy traktować z szacunkiem oraz należytą uwagą i troską o jego dobro.

Nadrzędnym celem Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku jest zapewnienie dzieciom harmonijnych warunków rozwoju, wolnych od wszelkich form przemocy, krzywdzenia i zaniedbywania. Wszelkie działania podejmowane przez pracowników Żłobka Miejskiego
Nr 2 w Białymstoku są podporządkowane dobru i bezpieczeństwu dzieci. Wszyscy pracownicy, współpracownicy, praktykanci i wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)      danych osobowych dziecka należy przez to rozumieć każdą informację umożliwiająca identyfikację dziecka;

 

2)      dziecku należy przez to rozumieć małoletniego pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia lub 4 rokiem życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, który uczęszcza do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku;

 

3)      Koordynatorze Polityki należy przez to rozumieć imiennie wyznaczoną przez Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 osobę sprawującą nadzór nad realizacją Polityki,

 

4)      Krzywdzeniu należy przez to rozumieć każde zamierzone lub niezamierzone działanie albo zaniechanie ze strony opiekuna dziecka, pracownika lub osoby trzeciej, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka,

 

5)      opiekunie należy przez to rozumieć pracownika Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku zatrudnionego na stanowisku opiekuna lub pielęgniarki,

 

6)      osobie trzeciej należy przez to rozumieć osobę nie będącą pracownikiem ani rodzicem dziecka,

 

7)      Polityce należy przez to rozumieć Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w Żłobku Miejskim Nr 2,

8)      Pracowniku należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Żłobku Miejskim Nr 2 na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także praktykanta, jego opiekuna i wolontariusza oraz bezrobotnego skierowanego do prac społecznie użytecznych,

 

9)      Rodzicu należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji dziecka na podstawie przepisów ogólnych, w szczególności jego przedstawiciel a ustawowego oraz osobę uprawnioną do reprezentacji dziecka na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu, w tym rodzica zastępczego,

 

10)  zaniedbaniu należy przez to rozumieć wszelkie formy krzywdzenia dziecka, które nie wypełniają znamion przestępstwa,

 

11)  Zespole Interwencyjnym należy przez to rozumieć zespół powoływany przez dyrektora żłobka w celu rozpatrzenia skomplikowanego przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, w skład którego wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci, dyrektor żłobka, psycholog, opiekun/ opiekunowie z grupy dziecka, pielęgniarka, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka oraz inne osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu przez Koordynatora,

 

12)  zgodzie rodzica należy przez to rozumieć pisemne oświadczenie woli złożone przynajmniej przez jednego z rodziców dziecka korzystającego z pełni władzy rodzicielskiej (w przypadku braku porozumienia między rodzicami należy ich poinformować o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd),

 

13)  żłobku należy przez to rozumieć Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku.

 

 

 

 

Rozdział II

Zasady postępowania z dzieckiem

 

§ 2

 

Czynności pielęgnacyjne

 

1. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są przez opiekunów z poszanowaniem godności dziecka.

2. Rodzic dziecka podpisując umowę wyraża tym samym zgodę na dokonywanie czynności

pielęgnacyjnych przy dziecku.

3. W żłobku wyznaczone jest ustronne miejsce na przewijanie dzieci.

4. Pielęgnacja oraz czynności fizjologiczne dzieci odbywają się bez obecności osób trzecich.

5. Podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych dzieci w toalecie sprawowana jest kontrola.

 

Posiłki

 

1. Dzieci są zachęcane, ale nie zmuszane do spożywania posiłków.

2. Dzieci mają prawo decydować o tym, ile zjedzą podczas posiłku.

3. Dzieci jedzą samodzielnie, a w razie potrzeby z pomocą opiekuna.

4. Podczas posiłku uwzględniane są preferencje smakowe dzieci.

5. Dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach. Dopuszcza się karmienie dziecka

zgodnie z jego rytmem dobowym, w przypadku gdy wymaga ono szczególnej opieki, tj.

nie ukończyło 1 roku życia lub wymagają tego wskazania zdrowotne.

 

Sen i odpoczynek

 

1. Dzieci są zachęcane, ale nie zmuszane do odpoczynku.

2.Nie stosuje się ograniczania na życzenie rodziców odpoczynku dzieciom, które

wykazują zmęczenie i chcą odpocząć.

3.Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są uwzględniane przez opiekunów.

 

Wspólne zajęcia i zabawy

 

1.Dzieci mają prawo swobodnego decydowania, czy chcą wziąć udział w proponowanych

zajęciach i zabawach.

2.Dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych zajęciach i zabawach.

3.Zajęcia i zabawy są każdorazowo dostosowane do możliwości i samopoczucia dzieci.

 

Spacery i zabawy na świeżym powietrzu

 

1.Osoby trzecie nie mają wstępu na teren żłobka bez wiedzy i zgody dyrektora.

2.Otoczenie żłobka podczas pobytu dzieci na placu zabaw jest monitorowane przez

Opiekunów oraz monitoring wizyjny.

3.Podczas pobytu dzieci na placu zabaw opiekun nie dopuszcza do kontaktów dzieci z osobami trzecimi.

 

Kontakt fizyczny z dzieckiem

 

1.Wyrażanie czułości przez opiekuna w formie przytulania lub głaskania jest możliwe w odpowiedzi na inicjatywę dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Dopuszczalne jest przytulanie lub głaskanie dziecka z inicjatywy opiekuna w celu utulenia do snu lub uspokojenia.

 

Język i równe traktowanie

 

1.W komunikacji z dziećmi zabronione jest używanie krzyku i wulgaryzmów.

2.Dzieci nie są etykietowane.

3.Dzieci nie są przezywane.

4.Dzieci nie są wyśmiewane.

5.Sytuacje dotyczące dzieci nie są omawiane w ich obecności.

6.Możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.

 

Dyscyplina

 

1.Rodzice znają zasady panujące w żłobku i je akceptują.

2.Wobec dzieci nie stosuje się kar, w szczególności izolacji od grupy, ograniczenia

terenu zabawy, pozbawienia dziecka uwagi i ograniczenia czasu spędzonego na ulubionych zajęciach. W sytuacji silnego pobudzenia dziecka dopuszcza się możliwość przerwania jego zabawy na chwilę w celu uspokojenia emocji.

3.Niedopuszczalne są kary: cielesne ( szarpanie, bicie, popychanie), słowne ( wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie), zmuszanie, negowanie uczuć oraz inne naruszające prawa oraz godność dziecka.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka

 

§ 3

 

1.Dziecko jest przyprowadzane do żłobka przez rodzica lub osobę przez niego upoważnioną.

Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka w drodze do żłobka.

 

2.Rodzic lub osoba upoważniona powierza dziecko bezpośrednio opiekunowi. W przypadku

braku powierzenia, ŻM2 nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.

 

3.Za bezpieczeństwo dziecka, które samodzielnie przechodzi z szatni do sali, odpowiedzialność ponosi rodzic lub osoba upoważniona.

 

4.Opiekun bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

 

5.Opiekun wpisuje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka do karty ewidencji dziennego pobytu

dziecka w żłobku.

 

6.Opiekun przyjmujący dziecko pod opiekę sprawdza, czy osobiste przedmioty i zabawki

przyniesione przez dziecko do żłobka są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 

7.Rodzic lub osoba upoważniona ma obowiązek przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe i czyste.

 

8.Dziecka z widocznymi objawami choroby lub podejrzewanego o chorobę w związku z

jego samopoczuciem w dniu poprzednim nie należy przyprowadzać do żłobka.

 

9.W przypadku zaobserwowania u dziecka widocznych objawów chorobowych, opiekun ma

prawo nie przyjąć dziecka do żłobka, mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro zdrowych

dzieci przebywających w żłobku. Opiekun nie może odmówić przyjęcia dziecka do żłobka,

jeżeli rodzic lub osoba upoważniona przedłoży aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt dziecka w żłobku.

 

10.Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzic lub osoba upoważniona

ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub złożyć oświadczenie o zakończeniu leczenia. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności oświadczenia, opiekun ma prawo

żądać zaświadczenia lekarskiego.

 

 

§ 4

 

1.Dziecko powinno być odebrane ze żłobka najpóźniej do godziny 17.00.

 

2.Dziecko jest odbierane ze żłobka przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną. Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia dziecka z sali grupy oraz w drodze ze żłobka do domu.

 

3.Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka

przez osobę upoważnioną.

 

4.Opiekun może powierzyć dziecko opiece każdego z rodziców, o ile rodzic ten nie został

pozbawiony praw rodzicielskich. O każdej próbie odebrania dziecka ze żłobka przez

rodzica pozbawionego praw rodzicielskich lub osobę nieupoważnioną do jego odbioru, opiekun niezwłocznie zawiadamia telefonicznie rodzica sprawującego opiekę nad

dzieckiem i Dyrektora żłobka.

 

5.Jeśli do ŻM2 zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez

rodziców opieki nad dzieckiem, opiekun w miarę możliwości postępuje zgodnie z tym

postanowieniem. Opiekun nie ma jednak obowiązku stosowania postanowienia sądu, gdyż

jest ono skuteczne jedynie między rodzicami.

 

6.Wydanie dziecka osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym okazaniu opiekunowi

przez tą osobę dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

7.Jeżeli dziecko opiera się, płacze lub w inny sposób wyraźnie sygnalizuje, że nie chce wyjść

ze żłobka z osobą upoważnioną, dyrektor żłobka, a w przypadku jego nieobecności – opiekun, niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

8.W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze żłobka w godzinach pracy placówki,

rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora żłobka oraz uzgodnić z nim dalszy sposób postępowania.

 

9.W sytuacjach losowych, kiedy dziecka nie może odebrać ani rodzic ani osoba upoważniona, rodzic może wskazać telefonicznie (sms) lub e-mailowo dyrektorowi żłobka inną osobę, która wyjątkowo odbierze dziecko ze żłobka. Do weryfikacji tożsamości rodzica i podjęcia decyzji o wydaniu dziecka upoważniony jest wyłącznie dyrektor żłobka. Dyrektor żłobka przekazuje opiekunom dane osoby, która odbierze dziecko umożliwiające jej identyfikację, w tym imię i

nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

 

10.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka do momentu upływu czasu pracy placówki, opiekun niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub osobami upoważnionymi w celu uzgodnienia przewidywanego czasu odebrania dziecka. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami lub osobami upoważnionymi, opiekun niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora żłobka, który zgłasza zdarzenie Policji.

Do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Policję i ustalenia dalszych działań, dziecko pozostaje pod opieką opiekuna lub dyrektora żłobka. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekun sporządza notatkę służbową.

 

11.Opiekun odmawia oddania dziecka pod opiekę rodzicowi lub osobie upoważnionej, której

stan wskazuje na prawdopodobne spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji

psychotropowych albo gdy zachowuje się ona w sposób zagrażający bezpieczeństwu dziecka. Opiekun podejmuje wszelkie niezbędne działania do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka w celu ustalenia dalszego postępowania. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekun sporządza notatkę służbową.

 

12.Po zdarzeniu, o którym mowa w ust. 11, dyrektor żłobka przeprowadza rozmowę z

rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do

przestrzegania zasad określonych w Polityce. Z rozmowy Dyrektor sporządza protokół, który podpisują obie strony.

 

13.W przypadku, gdy ponownie dojdzie do sytuacji zgłoszenia się po dziecko rodzica znajdującego się w stanie, o którym mowa w ust. 11, Dyrektor ŻM2 zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka.

 

14.Żłobek nie przekazuje dzieci pod opiekę osobom niepełnoletnim.

 

15.Opiekun przekazuje osobiście dziecko pod opiekę rodzicowi lub osobie upoważnionej.

 

16.Sytuacje, o których mowa w ust. 4, 7, 8 i 9 odnotowuje się w karcie informacyjnej dziecka.

 

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 

 

 

 

§ 5

 

1.Postępowania, o których mowa w niniejszym rozdziale toczą się z zachowaniem zasady poufności.

2.Pracownicy, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych uzyskali dostęp

do informacji o krzywdzeniu dziecka lub do informacji z tym związanych, są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez osobę spoza żłobka

§ 6

1. Pracownicy posiadają wiedzę na temat symptomów krzywdzenia dzieci i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na występowanie czynników ryzyka krzywdzenia dzieci. W przypadku zaobserwowania u dziecka symptomów wskazujących na zaniedbanie, opiekun zgłasza ten fakt dyrektorowi żłobka. Zaobserwowane objawy należy szczegółowo opisać w karcie informacyjnej dziecka.

 

2.Dyrektor żłobka niezwłocznie umawia się z rodzicami dziecka na spotkanie, w którym oprócz rodziców i dyrektora uczestniczy opiekun posiadający wiedzę o dziecku, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

3.W przypadku odmowy udziału lub nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na spotkaniu, dyrektor żłobka podejmuje jeszcze jedną próbę umówienia spotkania z rodzicami. Jeżeli niedojdzie do spotkania w kolejnym terminie, dyrektor zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka.

 

4.W trakcie spotkania rodzice są informowani o podejrzeniu zaniedbywania dziecka oraz o działaniach podjętych przez żłobek w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, a także są zachęcani do podjęcia współpracy z psychologiem. Jeżeli wymagana pomoc przekracza możliwości żłobka, rodzice dziecka otrzymują informację o ofercie wsparcia poza żłobkiem. Z przebiegu rozmowy dyrektor żłobka sporządza notatkę służbową.

 

5.Jeżeli rodzice nie chcą podjąć współpracy z psychologiem lub zaprzeczają ewidentnym objawom zaniedbania dziecka, dyrektor zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka.

 

6.W szczególnie skomplikowanych sytuacjach, dyrektor żłobka przekazuje prowadzenie sprawy Zespołowi Interwencyjnemu, który może podjąć współpracę z pracownikiem socjalnym pomocy społecznej lub z innymi instytucjami oferującymi specjalistyczną pomoc.

 

§ 7

 

1.W przypadku zaobserwowania u dziecka symptomów wskazujących na możliwość krzywdzenia dziecka, opiekun zgłasza ten fakt dyrektorowi żłobka. Zaobserwowane objawy należy szczegółowo opisać w notatce służbowej.

2.Dyrektor żłobka niezwłocznie umawia się z rodzicami dziecka na spotkanie, w którym oprócz rodziców i dyrektora uczestniczy opiekun posiadający wiedzę o dziecku, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

3.W przypadku odmowy udziału lub nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na spotkaniu

rodziców, dyrektor zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka w celu uruchomienia procedury Niebieskiej Karty.

 

4.W trakcie spotkania rodzice są informowani o podejrzeniu krzywdzenia dziecka oraz o działaniach podjętych przez żłobek dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Celem rozmowy jest zdiagnozowanie sytuacji rodziny, w szczególności dziecka, oraz zebranie wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach dobra dziecka. Z przebiegu rozmowy dyrektor żłobka sporządza notatkę służbową.

 

5.Na podstawie zebranego materiału, dyrektor ( w porozumieniu z psychologiem) ocenia, czy zagrożone jest dobro dziecka i w zależności od oceny zamyka sprawę lub zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka w celu uruchomienia procedury Niebieskiej Karty.

 

6.Jeżeli rodzice nie chcą podjąć współpracy lub zaprzeczają ewidentnym objawom krzywdzenia dziecka, dyrektor zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka w celu uruchomienia procedury Niebieskiej Karty.

 

7.W szczególnie skomplikowanych sytuacjach, dyrektor żłobka przekazuje prowadzenie sprawy Zespołowi Interwencyjnemu, który może podjąć współpracę z pracownikiem socjalnym pomocy społecznej lub z innymi instytucjami oferującymi specjalistyczną pomoc.

 

8. W przypadku, gdy zachowanie pracownika, rodzica lub osoby trzeciej zagraża zdrowiu lub życiu dziecka, dyrektor żłobka lub pracownik niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe i zawiadamia Policję o popełnieniu przestępstwa.

 

 

 

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika żłobka

§ 8

1) Każda osoba, która zauważyła niewłaściwe zachowanie pracownika żłobka wobec dziecka zgłasza w/w informacje dyrektorowi żłobka.

2) W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka przez pracownika żłobka dyrektor żłobka przeprowadza postępowanie wyjaśniające w w/w sprawie.

3) W sytuacjach określonych prawem dyrektor przeprowadza wobec pracownika żłobka postępowanie dyscyplinarne, a gdy jego zachowanie narusza przepisy prawa zawiadamia o tym organ ścigania – Policję/Prokuraturę.

4) Z przebiegu całości postępowania dyrektor sporządza stosowną dokumentację.

5)   O rezultacie przeprowadzonego postępowania wobec pracownika żłobka dyrektor informuje opiekunów dziecka.

6) Wszyscy pracownicy żłobka i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane,         są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

 

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§ 9

 

 

1.Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

2.Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

§ 10

 

1.Dostęp do danych osobowych dziecka mają jedynie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Żłobku Miejskim Nr 2. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora żłobka w sprawie ustalenia i zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Żłobku Miejskim Nr 2.

 

2.Pracownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 

§11

 

Pracownik może korzystać z informacji o dziecku wyłącznie w celach szkoleniowych lub edukacyjnych z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający jego identyfikację.

 

§12

 

1.Pracownik nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzicach.

 

2.Pracownik nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dzieckiem ani z jego rodzicami.

 

3.W uzasadnionych przypadkach i na pisemne polecenie dyrektora żłobka pracownik może zapytać rodzica dziecka o zgodę na podanie jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub numeru telefonu przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez rodzica dziecka, pracownik udostępnia przedstawicielom mediów jego dane kontaktowe.

 

§ 13

 

1.Pracownik nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawach dotyczących dziecka lub jego rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

2.Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także wypowiedzi, które nie są w żaden sposób utrwalane.

 

3.Pracownik może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dotyczącej dziecka lub jego rodzica po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica dziecka oraz dyrektora żłobka

 

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§ 14

 

1.Uznając prawo dziecka do poszanowania jego dóbr osobistych, Żłobek Miejski Nr 2 zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 

2.Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

 

 

 

 

§ 15

 

1.Wykorzystywanie wizerunku dziecka dla potrzeb działalności żłobka wymaga pisemnej zgody rodzica dziecka. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie ochrony wizerunku dziecka oraz zatwierdzenia wzoru umowy oświadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

 

2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może obejmować zgodę na:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku dziecka za pomocą aktualnie dostępnych technik i metod,

2) obrót materiałami popularyzującymi działalność Żłobka Miejskiego Nr 2, na których utrwalono wizerunek dziecka,

3) rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku dziecka w mediach, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach i gazetkach.

 

3.Zgoda, o której mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie trwania umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

 

§ 16

 

1.Pracownikowi nie wolno umożliwiać osobom trzecim utrwalania wizerunku dziecka, w szczególności jego fotografowania lub filmowania, bez pisemnej zgody rodzica dziecka,

Z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór oświadczenia rodzica dziecka w sprawie wykorzystania wizerunku dziecka stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w sprawie ochrony wizerunku dziecka oraz zatwierdzenia wzoru umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

 

2.Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, w szczególności takiej jak zgromadzenie, krajobraz lub publiczna impreza, zgoda rodzica na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki

 

§ 17

 

1.Dyrektor żłobka wyznacza Głównego Koordynatora Polityki oraz osobę wspomagającą

Koordynatora Polityki.

 

2.Do zadań Koordynatora Polityki należy:

1) reagowanie na sygnały naruszenia Polityki,

2) przewodniczenie Zespołowi Interwencyjnemu,

3) monitorowanie realizacji Polityki,

4) proponowanie zmian w Polityce.

 

3.Koordynatorzy przeprowadzają wśród pracowników Żłobka Miejskiego Nr 2 ankietę monitorującą poziom realizacji polityki raz na 6 miesięcy. Wzór ankiety stanowi Załącznik Nr 2 do Polityki.

 

4.Koordynatorzy opracowują wyniki ankiet i sporządzają na ich podstawie raport z monitoringu wraz z wnioskami w zakresie ewentualnych zmian Polityki, który przekazują dyrektorowi żłobka.

 

5.Dyrektor wprowadza do Polityki zmiany w trybie przewidzianym dla wprowadzenia Polityki i ogłasza pracownikom żłobka, rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 2 nowe brzmienie Polityki.

 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka mają możliwość bieżącego dostępu do treści Polityki oraz mogą wnosić uwagi co do jej brzmienia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

 

§ 18

 

1.Pracownicy Żłobka Miejskiego Nr 2 mają obowiązek zapoznania się z treścią Polityki i potwierdzenia tego faktu podpisem na liście prowadzonej przez dyrektora żłobka. Wzór listy stanowi Załącznik Nr 3 do Polityki.

2.Kandydaci do pracy w Żłobku Miejskim Nr 2 składają oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Polityki. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również osób zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło prowadzących zajęcia
z dziećmi, a także praktykantów, ich opiekunów, wolontariuszy oraz bezrobotnych skierowanych do prac społecznie użytecznych.

 

§ 19

 

1.Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2.Polityka podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej żłobka. Załącznik Nr1 do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

obowiązującej w Żłobku Miejskim Nr 2.