ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Warunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest:

 1. zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobków oraz ich akceptacja
 2. wypełnienie wniosku:
  • w formie elektronicznej na niniejszej stronie bądź
  • w formie papierowej (formularz dostępny na stronie internetowej https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok lub w każdym wybranym żłobku przez cały rok)
 3. dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku
  do żłobka I preferencji

Instytucjonalną opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 objęte zostaną dzieci:

 • w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 • rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się
  w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
 • rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.

Dodatkowo:

 • W Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci niepełnosprawne (z orzeczoną niepełnosprawnością lub wskazaniem lekarza specjalisty). Pierwszeństwo rozumiane jest jako przyjęcie przed dzieckiem zdrowym, ale zgodnie z kolejnością zgłoszenia.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do Grupy Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka utworzonej w Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym jest złożona karta zgłoszeniowa z dołączonym orzeczeniem o niepełnosprawności lub wskazaniem lekarza specjalisty i zawarta na jej podstawie umowa o korzystanie z zajęć wspomagających rozwój dziecka. Zapisy do Grupy Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka prowadzone są przez cały rok w podziale na dwa turnusy.
 • Żłobek Miejski Nr 5 w Białymstoku jest placówką specjalistyczną ukierunkowaną na stosowanie diet eliminacyjnych. W związku z powyższym pierwszeństwo w przyjęciu do tej placówki mają dzieci wymagające takich diet. Pierwszeństwo rozumiane jako przyjęcie przed dzieckiem niewymagającym takich diet, ale zgodnie z kolejnością zgłoszenia.
 • W przypadku, gdy do Żłobka publicznego uczęszcza już dziecko z danej rodziny,
  to jego rodzeństwo ma pierwszeństwo w przyjęciu do tego samego żłobka.

 

 

Etapy składania wniosku elektronicznego:

 1. Zapoznanie się z informacjami o żłobkach prowadzonych przez Miasto Białystok.
 2. Wskazanie maksymalnie trzech preferowanych placówek.
 3. Wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką).
 4. Zatwierdzenie wprowadzonych danych.
 5. Wydrukowanie wygenerowanego automatycznie dokumentu zawierającego indywidualny identyfikator.
 6. Podpisanie wydrukowanego dokumentu i dostarczenie go do placówki pierwszej preferencji.
 7. Odebranie podpisanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Wnioski przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.

Placówka, która podejmie wstępną decyzję o przyjęciu dziecka, powiadamia rodzica/opiekuna o tym fakcie, a następnie dyrektor żłobka wspólnie z rodzicem/opiekunem ustala dokładną datę przyjęcia.

Uwaga!!!
Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się w systemie ciągłym całorocznym. Nabór
w czerwcu związany jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli, co umożliwia zaproponowanie Państwu większej liczby wolnych miejsc
w ww. placówkach.
Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęcia, gdyż zależy ono od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczby miejsc planowych. W przypadku wieloraczków (np. bliźniąt) ważne jest miejsce na liście oczekujących nadane wnioskowi pierwszego dziecka, co nie zwalnia rodzica/opiekuna z obowiązku wypełnienia wniosku dla pozostałych dzieci.

Ważne informacje techniczne!

 1. W przypadku, gdy dziecko nie ma nadanego nr PESEL, nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznego oraz wprowadzenia zgłoszenia do systemu.
 2. Rodzic może wypełniać zgłoszenie w wersji elektronicznej wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w placówce I preferencji. Pozostałe zgłoszenia zostaną automatycznie usunięte z systemu.
 3. W przypadku popełnienia błędu, np. wpisania nieprawidłowego numeru PESEL, niepoprawna informacja wyświetli się na czerwono. Formularz elektroniczny będzie można zatwierdzić jedynie po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych
  i poprawieniu błędów.
 4. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawi się dokument przygotowany do wydruku.
 5. Po dostarczeniu przez rodzica wypełnionego zgłoszenia do placówki pierwszej preferencji, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu, a następnie przekaże rodzicowi/opiekunowi prawnemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na którym znajdzie się między innymi nazwa użytkownika oraz hasło dostępu do systemu.
  Dane te umożliwią zalogowanie się do systemu oraz dostęp do informacji o:
  • datach złożonych podań,
  • nadanych numerach na liście oczekujących dla poszczególnych preferencji,
  • dacie wygaśnięcia ważności podania,
  • decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka,
  • w ostatnim miesiącu przed datą wygaśnięcia podania informacji o możliwości przedłużenia podania o kolejny rok (bez potrzeby składania dodatkowych dokumentów).

Dyrektorzy Żłobków Miejskich w Białymstoku zastrzegają sobie prawo do unieważnienia
i zamiany terminu naboru poprzez stronę internetową w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od nich.

 


opublikowano: 2016-03-15